Ułatwienia dostępu

Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku (dalej PPUTW) jest jednostką organizacyjną Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 168 w Małej Wsi. Działa na terenie Powiatu Płockiego od 2017 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Płockiego oraz pod patronatem naukowym Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Uniwersytet tworzą odziały terenowe zlokalizowane w gminach powiatu płockiego, kierowane przez lokalnych koordynatorów. Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec powiatu płockiego, który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza PPUTW.

W marcu 2018 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach utworzono gminny oddział PPUTW, którego koordynatorem został Artur Bedyk, dyrektor słubickiej placówki. Oddział PPUTW w Słubicach, w którym studiuje ponad 30 słuchaczy regularnie spotyka się w słubickiej bibliotece. Oferta zajęć jest zróżnicowana: wykłady monograficzne i konwersatoryjne, warsztaty rękodzieła, Dyskusyjny Klub Książki, Sekcja Aktywnego Seniora (nordic-walking i rowerowa), Filmowy Klub Seniora, wycieczki edukacyjne, krajoznawcze i rekreacyjne, spotkania integracyjne, projekty dedykowane seniorom to tylko część bogatej oferty Uniwersytetu. 

Głownym celem PPUTW jest:

  • prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
  • rozwijanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych,
  • przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
  • podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych,
  • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem,
  • upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych,
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
  • promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowe informacje:

- strona główna uniwersytetu: http://www.pputw.pl/

- u lokalnych, gminnych koordynatorów (PPUTW oddział w Słubicach - koordynator Artur Bedyk, tel. +48 513 930 382)

- dokumenty do pobrania - pobierz

- ogłoszenia i informacje PPUTW Oddział w Słubicach - zobacz

- harmonogram spotkań PPUTW Oddział w Słubicach - zobacz