Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnej strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • 2. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • 3. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • 4. Hiperłącza nie mają nadanych tytułów
 • 5. Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Bedyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 242778063

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach
 • Adres: ul. Krakowska 2, 09-533 Słubice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 242778063

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od frontu (plac przed budynkiem, parking bez wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością, dodatkowo parkingi znajdują się wzdłuż ulicy Krakowsiej). Wejścia oznaczone są literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Wszystkie pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze i są łatwo dostępne dla osób poruszających sie na wózkach. Wypożyczalnia i Informatorium znajduje się w holu po prawej stronie od wejścia A. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, wejście z korytarzyka, do którego prowadzą drzwi znajdujące się naprzeciwko wejścia A. Pierwsza z toalet jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (odpowiednie uchwyty, system dźwiękowy przywoławczy itp.) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku gdy osoba z niepełnosprawnością potrzebuje bezpośredniej pomocy ze strony pracownika biblioteki powinna w pierwszej kolejności skontaktowac się z pracownikiem biblioteki tel.: 242778063 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pracownik, po zdefiniowaniu potrzeby osoby z niepełnosprawnością realizuje ją bezpośrednio lub zawiadamia osobę z niepełnosprawnością o sposobie i terminie jej realizacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu strony,
 • tryb czarno-biały
 • skalowanie treści,
 • czytnik ekranu
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość nawigacji klawiaturą,
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
 • teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).
 • układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli przeglądarka lub urządzenie, które odczytuje strony internetowe nie wspiera CSS, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.
 • na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych

Zauważone problemy:

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania dostępności, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.

Inne informacje i oświadczenia

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.