Ułatwienia dostępu

Możliwość wspólnego spędzania czasu w bibliotece, integracja i aktywizacja, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rozwijanie zainteresowań, wzrost satysfakcji z życia, podniesienie poczucia wartości, zmniejszenie poczucia osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów, uświadomienie osobom starszym terapeutycznej funkcji edukacji kulturalnej, kształtowanie świadomości, że określony wiek, nie jest wyznacznikiem granicy społecznej aktywności człowieka, a przybywające lata – to wymiar kolejnej szansy na dalszy rozwój to główne cele, jakie postawiła sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach organizując działający przy gminnej bibliotece oddział Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słubicka biblioteka stała się miejscem, w którym już od niemal pięciu lat grupa około trzydziestu aktywnych seniorów pod opieką koordynatora gminnego  realizuje swoje pasje i zainteresowania, z wielkim zaangażowaniem uczestnicząc w dedykowanych seniorom zajęciach, wykładach, wycieczkach. Mamy nadzieję, że każdy kolejny rok akademicki będzie dla naszych słuchaczy czasem spędzonym na rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań oraz że stanie się dla słubickich seniorów okazją na podjęcie aktywności i rozwijanie kontaktów społecznych. Seniorów, którzy chcieliby jeszcze do nas dołączyć zapraszamy do kontaktu z koordynatorem gminnym PPUTW Arturem Bedykiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach.