Uwaga! (Aktualizacja od 1 grudnia 2021 r.)

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. zawiesza się bezpośrednia obsługę czytelnika w budynku biblioteki. Wypożyczanie w tym okresie odbywać się będzie jedynie w formie bezkontaktowej przed budynkiem biblioteki po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej, mailowej lub poprzez katalog on-line.

 

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach uwzględniając aktualne rekomendacje Biblioteki Narodowej wprowadza następujące zmiany w zasadach udostępniania zbiorów w gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach:

 1. Wypożyczanie zbiorów odbywać się będzie zarówno w formie bezkontaktowej przed wejściem do budynku 
 2. Czytelnie pozostają zamknięte i niedostępne dla czytelników 
 3. Zwroty książek dokonywane są poprzez odłozenie do wyznaczonego pojemnika na zewnątrz biblioteki lub holu biblioteki.
 4. Obowiązuje 3 dniowa kwarantanna zbiorów.
 5. Działalność kulturalna i promująca książki i czytelnictwo będzie prowadzona on-line.
 6. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.
 7. Co trzy godziny wprowadza się pietnastominutowe przerwy w trakcie otwarcia biblioteki obejmujące wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg i klamek oraz mycie podłóg.
 8. Wprowadza się dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów czy urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z instrukcjami od producenta.
 9. Na życzenie czytelników zwiększa się limity wypożyczonych na zewnatrz zbiorów.
 10. Wstrzymuje się naliczanie kar za nieterminowe zwroty do czasu zakończenia epidemii.
 11. Dopuszcza się organizację spotkań i wydarzeń na otwartym powietrzu lub online.

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad:

 • ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Zalecana jest praca zdalna lub przychodzenie pracowników w różne dni tygodnia, aby w tym samym pomieszczeniu jednocześnie przebywał jeden pracownik. Należy pamiętać, że duża część zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo i nieświadomie może zakażać innych. Brak kontaktu bezpośredniego jest najlepszym środkiem ochrony,
 • regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej stałe trzymanie otwartego lub uchylonego okna w pomieszczeniach pracowniczych i wspólnych, zwłaszcza w toaletach i korytarzach,
 • zasłanianie ust i nosa maseczką,
 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • dezynfekowanie rąk,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

 

Procedura udostępnień zbiorów wygląda następująco:

 1. Czytelnik zamawia wybrane publikacje poprzez:

- katalog on-line, mailowo  (całodobowo)

– email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie w godzinach pracy wypożyczalni – tel. 24 277-80-63

 (niezbędne podanie nazwiska i numeru karty bibliotecznej),

 1. bibliotekarz kompletuje zamówienie i uzgadnia z Czytelnikiem konkretny termin odbioru (dzień i godzinę),
 2. w umówionym terminie Czytelnik (po okazaniu karty bibliotecznej) odbiera zamówienie i zostawia zwroty w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.
 3. możliwe jest wejście do punktu wypożyczeń znajdującego się w holu biblioteki z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych (dystans, maseczki, dezynfekcja dłoni, ograniczenie przebywania w punkcie wypożyczeń do 1 osoby z wyjątkiem bibliotekarza - limit nie dotyczy osób zaszczepionych). Zakazuje się wstępu osobom nieupoważnionym przez dyrektora do pozostałych pomieszczeń biblioteki (w tym w szczególności do pomieszczenia ze zbiorami oraz pomieszczenia, w którym odbywa się kwarantanna zbiorów itp.)
 4. Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania on-line stanu swojego konta  oraz  przestrzegania terminów zwrotu widocznych na liście wypożyczeń.
 5. Użytkownik może dokonać prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu) telefonicznie, mailowo, samodzielnie on-line z poziomu własnego konta czytelnika.
 6. Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji jedynie w formie zdalnej: poprzez kontakt mailowy (w dni robocze w godzinach 8 – 16) lub telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63 w godzinach pracy wypożyczalni lub za pomocą komunikatora internetowego dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

Procedura zapisywania do biblioteki nowych czytelników w okresie zagrożenia epidemicznego:

 1. wprowadza się możliwość zdalnego zapisu do biblioteki za pomocą formularza na stronie internetowej biblioteki.
 2. po otrzymaniu zgłoszenia, bibliotekarz dokona wstępnej weryfikacji zgłoszenia przez kontakt telefoniczny lub poprzez komunikator internetowy
 3. podczas pierwszej wizyty w bibliotece, po zweryfikowaniu danych
  z dokumentem tożsamości i podpisaniu zobowiązania czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.

 

Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • Przed wizytą w bibliotece czytelnicy są zobowiązani na umówienie wizyty z bibliotekarzem poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji w formie zdalnej: poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63
 • Wstęp do biblioteki wyłącznie dla osób w maseczkach
 • Osoby wchodzące do biblioteki są zobowiązane do zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu głównym.
 • Zabrania się wstępu do biblioteki osobom z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar itp.).
 • Użytkownicy korzystający ze zbiorów biblioteki podczas choroby zakaźnej są zobowiązani w momencie zwrotu zbiorów powiadomić
  o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza.
 • Pobyt w bibliotece czytelników należy ograniczyć do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwienia spraw.
 • Z katalogu bibliotecznego czytelnicy mogą skorzystać on-line pod adresem: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/717 lub poprzez stronę internetową biblioteki: bibliotekaslubice.pl
 • Odbiór zamówionych książek przez czytelników jest możliwy wyłącznie w uzgodnionym i wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach, zgodnie z opisaną procedurą wypożyczania zbiorów w okresie zagrożenia epidemicznego.
 • Należy zachować dystans min. 1,5 m od najbliższej osoby (jednocześnie w punkcie wypożyczeń nie może przebywać więcej niż 1 osoba
  z wyłączeniem bibliotekarza). Jeżeli w punkcie wypożyczeń znajduje się aktualnie obsługiwany czytelnik, pozostałe osoby (inni czytelnicy) powinni zaczekać przed budynkiem biblioteki. Limity osób nie dotyczą osób zaszczepionych mogących potwierdzić ten fakt odpowiednim dokumentem.
 • Czytelnicy są zobowiązani do stosowania się do wszystkich poleceń porządkowych wydawanych przez dyżurującego bibliotekarza

 

Procedura postępowania ze zbiorami w okresie zagrożenia epidemicznego:

Wprowadza się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:

 1. egzemplarze wypożyczone na zewnątrz winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki oraz przyłbice ochronne w punkcie wypożyczeń zabezpieczonym dodatkowa przegroda z pleksi.
 2. należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji i zeskanowania kodu kreskowego,
 3. po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,
 5. przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu, kwarantannie podlegają również wszystkie materiały zakupione do biblioteki (książki, czasopisma) przed ich opracowaniem,
 6. materiały przyniesione danego dnia do kwarantanny powinny być przez bibliotekarza zbiorczo oznakowane datą rozpoczęcia i zakończenia okresu kwarantanny, materiały po zakończonym okresie kwarantanny powinny zostać włączone do zbiorów,
 7. materiały poddane kwarantannie zostają automatycznie oznaczone przez system biblioteczny poprzez zmianę statusu dostępności i nie mogą zostać wypożyczone przez czas trwania kwarantanny. Informacja o zbiorach przebywających w kwarantannie w sposób automatyczny otrzymują czytelnicy poprzez katalog OPAC,
 8. należy dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
 9. do pomieszczenia, w którym prowadzi się kwarantannę zbiorów mogą wchodzić tylko upoważnione osoby w ściśle uzasadnionych przypadkach (dezynfekcja pomieszczenia, przenoszenie zbiorów) zawsze zaopatrzone w środki ochronne (rękawiczki lateksowe lub nitrylowe, przyłbice ochronne lub maseczki)
 10. podczas kontaktu ze zbiorami należy bezwzględnie używać rękawic ochronnych, a następnie dokładnie umyć ręce.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika biblioteki zakażenia koronawirusem

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 • Jeżeli osoba wykazująca wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu przebywała na terenie biblioteki należy niezwłocznie zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników biblioteki (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chory użytkownik oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracowników.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 • Pracownicy biblioteki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów rodzących podejrzenie zakażenia koronawirusem nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w szczególności ustalić, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

Wszyscy pracownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. Zaleca się prawidłowe i częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), Unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust), zachowanie bezpiecznej odległości (min. 1,5 metra) od innych osób.
 2. Pracownicy pracujący w pomieszczeniach są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa maseczka ochronną.
 3. Zaleca się stosować zasadę bezpiecznej izolacji w kontaktach
  z czytelnikami i współpracownikami, w miarę możliwości zaleca się załatwianie spraw (w tym służbowych) poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Zaleca się zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 5. Bibliotekarze mający kontakt z użytkownikami, pracujący w przestrzeni publicznej (punkt wypożyczeń) oraz mający kontakt ze zbiorami, w tym w szczególności przenoszący zbiory do pomieszczenia kwarantanny, zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych, zabezpieczenia twarzy i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk nie rzadziej niż co 60 minut.
 6. Zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na odpady zmieszane.
 7. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 8. Należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 9. Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną (telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) i stosować się do zaleceń służb medycznych, w przypadku wystąpienia w/w objawów poza miejscem zatrudnienia, nie należy przychodzić do pracy - należy o fakcie nieobecności telefonicznie poinformować pracodawcę oraz służby medyczne, a następnie realizować zalecenia służb medycznych (zwolnienie lekarskie, kwarantanna itp.)
 10. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej i rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju wprowadza się podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Osoby, które mogą pełnić obowiązki służbowe poza miejscem pracy będą pracować zdalnie, a ich obecność w placówce będzie ograniczona do minimum, na czas wykonania niezbędnych czynności. Dotyczy to w szczególności pracy administracyjno-biurowej i informatycznej.
 11. Pracownikom wykonującym swoje zadania w bibliotece zapewnia się organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 2 m). Bibliotekarze będą pracować rotacyjnie: jeden bibliotekarz będzie obsługiwał punkt wypożyczeń w holu biblioteki, drugi będzie wykonywał swoje zadania w odrębnym pomieszczeniu ze zbiorami.
 12. Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym w szczególności z pomieszczenia socjalnego poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw na posiłki, oraz zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie. Zaleca się bezwzględnie do zachowania dystansu między pracownikami (min. 1,5 m.)
 13. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); w kontaktach służbowych preferowany będzie kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 14. Służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami zapewnia się łatwy dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk w punkcie wypożyczeń (hol biblioteki).

Dyrektor biblioteki może w każdym czasie podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki lub ograniczeniu jej działania jeżeli uzna, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników biblioteki. Jednocześnie w warunkach zmniejszającego się stanu zagrożenia epidemicznego dyrektor biblioteki może wydać nowe wytyczne i procedury pracy w placówce adekwatne do danej sytuacji epidemicznej w oparciu o aktualne zalecenia Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju bądź innych upoważnionych organów.
O wszystkich zmianach informuje się pracowników i użytkowników biblioteki na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.