Aktualizacja procedur bezpieczeństwa obowiązujaca od 15 marca 2021:

W obowiązujących dotychczas procedurach wprowadza się nastepujące zmiany:

1.Od 15 marca 2021 r. do odwołania biblioteka jest niedostępna dla użytkowników.

2. Od 15 marca 2021 r. do odwołania zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej wprowadzamy nowe zasady wypożyczania zbiorów. Odbywać się ono będzie wyłącznie w formie bezkontaktowej przed wejściem do budynku, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.

 Procedura wygląda następująco:

> Czytelnik zamawia publikacje poprzez katalog on-line, telefonicznie lub mailowo w wybranej bibliotece (niezbędne podanie nazwiska i numeru karty),

> bibliotekarz kompletuje zamówienie i uzgadnia z Czytelnikiem konkretny termin odbioru (dzień i godzinę),

> w umówionym terminie Czytelnik (po okazaniu karty bibliotecznej) odbiera zamówienie i zostawia zwroty w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.

 3. Pozostałe procedury pozostają bez zmian.

 

Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące od 12 marca 2020 do odwołania

W okresie zagrożenia epidemicznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom biblioteki, minimalizowania ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników, ograniczenia liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem oraz wprowadzenia kompleksowych działań przeciwepidemicznych dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemii, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Rozwoju  i GIS z 28 kwietnia 2020 r. i zalecenia Biblioteki Narodowej dla bibliotek publicznych wprowadza się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach następujące zmiany i ograniczenia:

 1. W związku z ograniczeniem form i zakresu działalności kulturalnej oraz innymi limitami wynikajacymi z aktualnieobowiązujących obostrzeń wprowadza się ograniczenia godzin otwarcia placówki dla użytkowników. Godziny otwarcia biblioteki będą na bieżąco dostosowane tak aby umożliwić efektywną i bezpieczną obsługę czytelników oraz bezpieczeństwo pracowników biblioteki z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ograniczeń. Zmiany godzin otwarcia biblioteki będą na bieżąco podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (na drzwiach przed wejściem do placówki oraz na stronie internetowej i na portalach społecznościowych).
 2. Pracownicy i użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 3. Przed wejściem oraz w holu biblioteki zostają umieszczone w widocznych miejscach informacje dotyczące min. zmiany organizacji pracy biblioteki, godzin otwarcia, zasad obsługi czytelników, maksymalnej liczby użytkowników, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece, sposobie prawidłowej dezynfekcji rąk, zakładania maseczek i rękawic ochronnych.
 4. W okresie zagrożenia epidemicznego biblioteka będzie zachęcała czytelników do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz udostępniała zbiory w trybie wypożyczeń na zewnątrz.
 5. W celu obsługi wypożyczeń zbiorów na zewnątrz tworzy się punkt wypożyczeń oraz punkt zwrotu materiałów w holu przy wejściu głównym do biblioteki wyposażony w stanowisko biblioteczne (ladę biblioteczną).  Lada biblioteczna w punkcie kontaktu bibliotekarza z użytkownikiem zabezpieczona zostaje osłoną z pleksi, oddzielającą przestrzeń pracy bibliotekarza od przestrzeni dostępnej dla czytelnika.
 6. Zawiesza się możliwość korzystania przez użytkowników z czytelni ogólnej.
 7. Zawiesza się możliwośc korzystania przez użytkowników z czytelni internetowej.
 8. Wprowadza się zakaz swobodnego dostępu przez czytelników do zbiorów i katalogów na miejscu w bibliotece.
 9. Z katalogu bibliotecznego czytelnicy mogą skorzystać wyłącznie on-line pod adresem: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/717 lub poprzez stronę internetową biblioteki: www.bibliotekaslubice.pl jedynie za pomocą własnych urządzeń.
 10. Zakazuje się wstępu osobom nieupoważnionym przez dyrektora do pozostałych pomieszczeń biblioteki (w tym w szczególności do pomieszczenia ze zbiorami oraz pomieszczenia, w którym odbywa się kwarantanna zbiorów itp.)
 11. Do budynku biblioteki (punkt wypożyczeń) będą wpuszczani jedynie czytelnicy po odbiór materiałów bibliotecznych zamówionych wcześniej w sposób zdalny, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub za pomocą komunikatora internetowego.
 12. Zawiesza się do odwołania wszystkie zajęcia w kołach zainteresowań, imprezy artystyczno-literackie, spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koncerty, próby zespołów artystycznych, organizację zebrań i spotkań użytkowników.
 13. W celu zachowania bezpiecznej izolacji, promocja książki i czytelnictwa będzie prowadzona przez bibliotekarzy wyłącznie zdalnie z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych (blog biblioteczny, forum dyskusyjne, e-learning, materiały multimedialne, prezentacje, webinaria itp.)
 14. Tworzy się dodatkowe punkty dezynfekcji rąk zaopatrzone w płyn dezynfekujący: przy wejściu głównym do biblioteki – ogólny dla użytkowników oraz w pomieszczeniach sanitarnych (łazienkach) – wyłącznie dla personelu biblioteki.
 15. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 16. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej i rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju wprowadza się podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Osoby, które mogą pełnić obowiązki służbowe poza miejscem pracy będą pracować zdalnie, a ich obecność w placówce będzie ograniczona do minimum, na czas wykonania niezbędnych czynności. Dotyczy to w szczególności pracy administracyjno-biurowej i informatycznej.
 17. Pracownikom wykonującym swoje zadania w bibliotece zapewnia się organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 2 m). Bibliotekarze będą pracować rotacyjnie: jeden bibliotekarz będzie obsługiwał punkt wypożyczeń w holu biblioteki, drugi będzie wykonywał swoje zadania w odrębnym pomieszczeniu ze zbiorami lub pracował zdalnie.
 18. Wprowadza się ograniczenia w korzystaniu przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym w szczególności z pomieszczenia socjalnego poprzez wprowadzenie różnych godzin przerw na posiłki, oraz zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie. Zaleca się bezwzględnie do zachowania dystansu między pracownikami (min. 2 m.)
 19. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); w kontaktach służbowych preferowany będzie kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 20. Służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami zapewnia się łatwy dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk w wydzielonej szafce na środki ochronne w punkcie wypożyczeń (hol biblioteki).
 21. Dyrektor biblioteki może w każdym czasie podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki lub ograniczeniu jej działania jeżeli uzna, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników i pracowników biblioteki. Jednocześnie w warunkach zmniejszającego się stanu zagrożenia epidemicznego dyrektor biblioteki może wydać nowe wytyczne i procedury pracy w placówce adekwatne do danej sytuacji epidemicznej w oparciu o aktualne zalecenia Biblioteki Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju bądź innych upoważnionych organów. O wszystkich zmianach informuje się pracowników i użytkowników biblioteki na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • Przed wizytą w bibliotece czytelnicy są zobowiązani na umówienie wizyty z bibliotekarzem poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji jedynie w formie zdalnej: poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63
 • Wstęp do biblioteki wyłącznie dla osób w maseczkach oraz w rękawiczkach ochronnych
 • Osoby wchodzące do biblioteki są zobowiązane do zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu głównym.
 • Zabrania się wstępu do biblioteki osobom z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar itp.).
 • Użytkownicy korzystający ze zbiorów biblioteki podczas choroby zakaźnej są zobowiązani
  w momencie zwrotu zbiorów powiadomić o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza.
 • Pobyt w bibliotece czytelników należy ograniczyć do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwienia spraw.
 • Z katalogu bibliotecznego czytelnicy mogą skorzystać wyłącznie on-line pod adresem: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/717 lub poprzez stronę internetową biblioteki: gbpslubice.pl
 • Odbiór zamówionych książek przez czytelników jest możliwy wyłącznie w uzgodnionym i wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach, zgodnie z opisaną procedurą wypożyczania zbiorów w okresie zagrożenia epidemicznego.
 • Należy zachować dystans min. 1,5 m od najbliższej osoby (jednocześnie w punkcie wypożyczeń nie może przebywać więcej niż 1 osoba z wyłączeniem bibliotekarza).
 • Jeżeli w punkcie wypożyczeń znajduje się aktualnie obsługiwany czytelnik, pozostałe osoby (inni czytelnicy) powinni zaczekać przed budynkiem biblioteki.
 • Czytelnicy są zobowiązani do stosowania się do wszystkich poleceń porządkowych wydawanych przez dyżurującego bibliotekarza

Wszyscy pracownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 • Zaleca się prawidłowe i częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • Zachowanie bezpiecznej odległości (min. 2 metrów) od innych osób,
 • Zaleca się stosować zasadę bezpiecznej izolacji w kontaktach z czytelnikami i współpracownikami, w miarę możliwości zaleca się załatwianie spraw (w tym służbowych) poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 • Zaleca się zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 • Bibliotekarze mający kontakt z użytkownikami, pracujący w przestrzeni publicznej (punkt wypożyczeń) oraz mający kontakt ze zbiorami, w tym w szczególności przenoszący zbiory do pomieszczenia kwarantanny, zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych oraz zabezpieczenia twarzy (maseczka lub przyłbica ochronna) oraz dezynfekcji rąk nie rzadziej niż co 60 minut.
 • Zużyte rękawiczki i maseczki jednorazowe należy wyrzucić do specjalnego pojemnika na odpady zmieszane, przyłbice pozostawić w wyznaczonym miejscu do dezynfekcji.
 • Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną (telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) i stosować się do zaleceń służb medycznych,
 • W przypadku wystąpienia w/w objawów poza miejscem zatrudnienia, nie należy przychodzić do pracy - należy o fakcie nieobecności telefonicznie poinformować pracodawcę oraz służby medyczne, a następnie realizować zalecenia służb medycznych (zwolnienie lekarskie, kwarantanna itp.)

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Pracownicy biblioteki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów rodzących podejrzenie zakażenia koronawirusem nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w szczególności ustalić, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika biblioteki zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeżeli osoba wykazująca wyraźne oznaki choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu przebywała na terenie biblioteki należy niezwłocznie zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników biblioteki (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chory użytkownik oraz stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 Procedura wypożyczania zbiorów przez czytelników w okresie zagrożenia epidemicznego:

 Istnieje możliwość zamawiania książek:

 • Całodobowo:
  • on-line - poprzez system biblioteczny po zalogowaniu się na indywidualne konto czytelnika (poprzez system rezerwacji)
  • mailowo – pisząc wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W godzinach pracy wypożyczalni:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 24 277 80 63
 • W zamówieniu czytelnik podaje tytuł, autora oraz w miarę możliwości nr inwentarzowy zamawianej książki oraz swoje dane kontaktowe (w tym nr karty bibliotecznej).
  W zamówieniach telefonicznych przy wyborze materiałów do wypożyczenia istnieje możliwość skorzystania z pomocy i porady bibliotekarza.
 • Nie ma możliwości dokonania nowych wypożyczeń jeżeli czytelnik ma na koncie nie zwrócone wcześniej zbiory.
 • Odbiór zamówionych książek jest możliwy wyłącznie w uzgodnionym i wskazanym przez bibliotekarza terminie i godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 • Książki, oznaczone numerem karty bibliotecznej czytelnika, są przygotowane  do odbioru na stanowisku bibliotecznym w  holu przy wejściu głównym do biblioteki. Odbiór odbywa się pod nadzorem dyżurującego bibliotekarza. Nie odebranie książek przez czytelnika w wyznaczonym (umówionym) terminie skutkuje ich powrotem do zbiorów i koniecznością powtórzenia przez czytelnika procedury zamawiania.
 • Zwrot książek następuje poprzez samodzielne odłożenie wypożyczonych zbiorów przez czytelnika na specjalnie wyznaczony stolik w holu przy wejściu głównym do biblioteki.
  Po zeskanowaniu przez bibliotekarza kodów kreskowych zbiorów w celu ich odznaczenia w systemie bibliotecznym materiały zwrócone przez czytelnika zanim zostaną włączone ponownie do zbiorów są poddawane 3 dniowej kwarantannie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do weryfikowania on-line stanu  swojego konta  oraz  przestrzegania terminów zwrotu widocznych na liście wypożyczeń. 
 • Użytkownik może dokonać prolongaty (przedłużenia terminu zwrotu) telefonicznie, mailowo, samodzielnie on-line z poziomu własnego konta czytelnika. Za nieterminowy zwrot książek biblioteka będzie pobierać opłaty zgodne z regulaminem. Brak rozliczenia zaległości skutkować będzie czasowym zablokowaniem konta czytelnika do czasu rozliczenia się z biblioteką.
 • Bibliotekarze udzielają czytelnikom informacji jedynie w formie zdalnej: poprzez kontakt mailowy (w dni robocze w godzinach 8 – 16) lub telefoniczny pod nr telefonu 24 277-80-63 w godzinach pracy wypożyczalni lub za pomocą komunikatora internetowego dostępnego na stronie internetowej biblioteki.

 Procedura zapisywania do biblioteki nowych czytelników w okresie zagrożenia epidemicznego:

Nowi czytelnicy mogą zapisać się do biblioteki:

 1. mailowo – przesyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza zapisu pobranego ze strony internetowej biblioteki, po otrzymaniu formularza biblioteka skontaktuje się z czytelnikiem i umówi się na wizytę w celu podpisania zobowiązania oraz ewentualnego odebrania zamówionych przez czytelnika materiałów.
 2. wprowadza się możliwość zdalnego zapisu do biblioteki za pomocą formularza na stronie internetowej biblioteki i dowolnego komunikatora video (Messenger). Czytelnik podpisuje zobowiązanie podczas pierwszej wizyty w bibliotece.

 Procedura postępowania ze zbiorami w okresie zagrożenia epidemicznego:

Wprowadza się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:

 • egzemplarze wypożyczone na zewnątrz winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki  oraz przyłbice ochronne w punkcie wypożyczeń zabezpieczonym dodatkowa przegroda z pleksi.
 • należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji i zeskanowania kodu kreskowego,
 • po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,
 • przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni w wyznaczonym do tego celu odrębnym pomieszczeniu,
 • kwarantannie podlegają również wszystkie materiały zakupione do biblioteki (książki, czasopisma) przed ich opracowaniem,
 • materiały przyniesione danego dnia do kwarantanny powinny być przez bibliotekarza zbiorczo oznakowane datą rozpoczęcia i zakończenia okresu kwarantanny,
 • materiały po zakończonym okresie kwarantanny powinny zostać włączone do zbiorów,
 • materiały poddane kwarantannie zostają automatycznie oznaczone przez system biblioteczny poprzez zmianę statusu dostępności i nie mogą zostać wypożyczone przez czas trwania kwarantanny. Informacja o zbiorach przebywających w kwarantannie w sposób automatyczny otrzymują czytelnicy poprzez katalog OPAC,
 • należy dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
 • do pomieszczenia, w którym prowadzi się kwarantannę zbiorów mogą wchodzić tylko upoważnione osoby w ściśle uzasadnionych przypadkach (dezynfekcja pomieszczenia, przenoszenie zbiorów) zawsze zaopatrzone w środki ochronne (rękawiczki lateksowe lub nitrylowe, przyłbice ochronne lub maseczki)
 • podczas kontaktu ze zbiorami należy bezwzględnie używać rękawic ochronnych, a następnie dokładnie umyć ręce.

 

Uwagi końcowe:

 1. Wszystkie wprowadzone procedury i zasady postępowania obowiązują w okresie zagrożenia epidemicznego do odwołania lub ich zmiany w wyniku decyzji dyrektora biblioteki o czym zarówno użytkownicy jak i pracownicy zostaną poinformowani w sposób zwyczajowo przyjęty.