Priorytetem w działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach jest realizacja zadań obowiązkowych biblioteki publicznej, które określone zostały w art.4 Ustawy o Bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Wyżej wymieniona regulacja prawna precyzuje główne zadania biblioteki o charakterze obowiązkowym.

 

 Do zadań tych należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych  na zewnątrz bądź na miejscu.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa.

Głównym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach  jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Słubice oraz czytelników pozamiejscowych, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwój kultury. Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutowymi Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach udostępnia swe zbiory wszystkim zainteresowanym. Podstawowe usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.